Vedtektene til Maurtoppen barnehage

Maurtoppen barnehage er foreldreeid. Det vil si at dersom du får plass ved vår barnehage blir du automatisk deleier av barnehagen. Dette fordrer noe utvidet dugnadsarbeid og innsats fra deg som forelder, men samtidig får du mulighet for større innflytelse i barnehagen.

Vedtekter for MAURTOPPEN Barnehage

 

 

 1. Barnehagen er opprettet i 1988 som en selvdreven privat stiftelse. Virksomheten holder til i lokaler Sydskogen grendehus som eies av Sydskogen vel. Inventar i leide lokaler eies av barnehagen. Barnehagens adresse er: Tors vei 180, 3472 Bødalen.

 

 1. Formålet er å drive barnehage på Sydskogen. Virksomheten er ikke-kommersiell og skal prioritere barn fra Sydskogen skolekrets.

 

 1. Barnehagens grunnkapital er kr. 25 000, samt andel i Sydskogen grendehuset AL verdsatt til kr 25 000.

 

 1. Barnehagen skal være åpent fra kl. 07:15 til 16:45 hver dag, med unntak av offentlige fridager, planleggingsdager (5), mellom jul og nyttår og 4 ukers sommerferie. Barnehagen har en kapasitet på inntil 14 ekvivalenter.

 

 1. Netto oppholdsareal 80 kvm ivaretar et areal 5,5 kvm pr barn under 3 år og 4 kvm for barn over 3 år. Utover oppholds-areal tilkommer areal i kjøkken og storsal.

 

 1. Felles foreldremøte/ årsmøte avholdes minst en gang pr år, samt at det gis tilbud om foreldresamtale på tomannshånd. Ved fellesmøter vil det orienteres om
  1. Barnehagens aktiviteter
  2. Økonomisk situasjon
  3. Viktige saker som foreldre/ foresatte bør ta stilling til
  4. Dugnadsarbeid
  5. Årsplan
  6. Valg av nytt styre/ samarbeidsutvalg (fortrinnsvis bør halvpart av styre/ samarbeidsutvalg bli sittende i en toårs periode, slik at deler av styret byttes annethvert år)

 

Foreldre/ foresatte kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for deres barns opphold i barnehagen. De har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. Ved avstemming gis foreldre/ foresatte en stemme pr barn med opphold. Ved behandling av ordinære saker i foreldremøte/ årsmøte kreves det simpelt flertall for å fatte gyldig vedtak.

 

Årsmøte kan etter innstilling fra styret endre barnehagens vedtekter og/eller beslutte opphør av barnehagen. For dette kreves 2/3 flertall blant stemmeberettigede slik angitt i foregående avsnitt. Slike særskilte saker skal varsles foreldre/ foresatte ved møteinnkallelse fra styret senest 2 -to- uker før møtedato.

 

 1. Styret/ samarbeidsutvalget består av foreldre som har barn i barnehagen, styrer, samt en representant fra de ansatte. Styrets/ samarbeidsutvalgets sammensetning skal være 4 foreldre (styreleder, nestleder, sekretær og dugnadsansvarlig), kasserer og representant fra de ansatte i tillegg til barnehagens styrer. Styret konstituerer seg selv. I styremøte har de møtende en stemme hver. Ved stemmelikhet har styreleder to stemmer.

 

Styret/ samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Dersom ikke styreleder er tilstede, overtar nestleder møteledelsen og dobbeltstemme ved stemmelikhet.

 

Styret/ samarbeidsutvalget leder barnehagen og er samarbeidsorgan for foreldre og ansatte hvor hensikten er å fremme et godt forhold mellom hjem og barnehage.

Styret/ samarbeidsutvalg møtes når det er nødvendig, dog en gang om høsten og en gang om våren. Møtereferat skal skrives av sekretær og protokollen skal være tilgjengelig for foreldrene/ foresatte (dog med modifisering i tilfeller med taushetsbelagt informasjon).

 

Styret/ samarbeidsutvalg skal blant annet se til at punkter i følgende etterleves:

 1. Barnehagen blir drevet innenfor rammen av Lov om barnehager med forskrifter, Lov om stiftelser, vedtekter og budsjetter.
 2. Kontrakter overholdes
 3. Representant fra ansatte sitter i Grendehusets styre
 4. Behandle årsplan
 5. Legge frem forslag til budsjett og årsregnskap for foreldre/ foresatte, herunder forslag om størrelse og terminer for kontingent
 6. Foreslå pålegg om dugnadsarbeid
 7. Vedta opptak av barn
 8. Uttale seg om/ legge frem forslag til endringer i vedtekter
 9. Uttale seg om personalinstrukser
 10. Ansette styrer, lage instruks
 11. Ansette øvrig personale, etter innstilling fra styrer
 12. Velge revisor/kasserer

 

Styrets/ samarbeidsutvalgets medlemmer er underlagt taushetsplikt iht Lov om barnehager §16.

 

 1. Styrer har det daglige administrative og pedagogiske ansvar for drift av barnehagen. Styrer skal blant annet; lede personalet, innstille for styret ved opptak av barn, innstille for styret/ samarbeidsutvalg i ansettelsessaker, utarbeide forslag til årsplan, utarbeide personalinstrukser i samarbeid med de øvrige ansatte –som deretter fremlegges for styret/ samarbeidsutvalg, samt fremlegge andre saker for styret/ samarbeidsutvalg som er av særlig viktighet for driften av barnehagen.

 

Styrer har møteplikt, tale og forslagsrett i styret/ samarbeidsutvalg, dog ikke stemmerett, med mindre styrer er et valgt medlem.

 

 1. Barnehagen forpliktes utad, ved større disposisjoner av barnehagens midler og/eller andre forpliktelser av vesentlig karakter, ved underskrift av styreleder og et av de valgte medlemmer (vanligvis kasserer) i fellesskap. Styrer kan foreta de nødvendige løpende mindre disposisjoner av budsjettmidler innenfor fastsatte rammer.

 

 1. Ved opptak av barn, har barn fra Sydskogen skolekrets prioritet. Deretter vil barn som har søsken med opphold prioriteres. På generell basis prioriteres opptak av barn etter alder –de eldste først.

 

 1. Barn som har fått opptak i barnehagen vil være sikret plass i påfølgende år frem til skolestart.

 

 1. Dersom barn som har fått tildelt plass og som deretter på et senere tidspunkt, basert på faglige vurderinger, viser seg å være særlig ressurskrevende, kan barnets opphold, om ikke kommune eller annen instans bidrar med tilstrekkelige midler, sies opp med 1 måneds varsel.

 

 1. Ved aksept av tilbud om plass må foreldre underskrive erklæring om at de har gjort seg kjent med vedtektene i barnehagen og de rettigheter og plikter som følger av disse.

 

Foreldre som har akseptert slikt tilbud om plass, plikter å følge opp styrets/ samarbeidsutvalgets vedtak om foreldrebetaling/ kontingent, dugnadsinnstas mv. Dersom slik oppfølging etter minst en skriftlig påminnelse ikke finner sted, kan styret/ samarbeidsutvalg (representert ved Styrer) si opp barnets opphold med umiddelbar virkning. Styret/ samarbeidsutv.

 

 1. Ønskes det midlertidig opphør av barnehageplass (under 6 mndr), kan plass opprettholdes dersom det foretas kontingentbetaling for denne.

 

 1. Foreldre kan si opp barnets oppholdstid skriftlig med 3 måneder løpetid fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 31. mars vil opphold belastes ut juni måned.

 

 

Revidert 9/2019